Onderwijs voor talentontwikkeling


Onderwijs voor talentontwikkeling

Edu-Xpress helpt scholen in onderwijs voor talentontwikkeling, middels advies, training of voorlichting en/of procesbegeleiding op maat. 3 voorbeelden:

– Maatwerk advies op basis van schoolpotentie voor talentbeleid

  • Met aandacht voor schooleigen kansen, bedreigingen, risico’s en mogelijkheden.
  • Dit kan kort, bijv. m.b.v. een matching analyse van assumpties in visie en beleid m.b.t. verwachte uitkomsten. Het kost niet veel en kan u zeer veel besparen. Uit ervaring weten we dat kostbare misfits in de ontwerpfase worden gemaakt, die een goede implementatie bij voorbaat al belemmeren.
  • Of uitgebreid, met maatwerk advies. Daar horen ook gesprekken bij zodat het advies past bij de capaciteiten, competenties en wensen binnen uw organisatie.onderwijs voor talentontwikkeling

– Training en/of voorlichting

Voorlichting kan ook bestaan uit een inleiding, keynote, workshop en/of inleiding met gesprek met een team/bestuur.

  • De mentale concepten hoe men naar een fenomeen kijkt hebben een belangrijke rol in uitvoering en adaptatie van nieuw beleid.
  • Talent is een meervoudig begrip. Het kan niet gevat worden door een wijze van kijken. Dit begint al bij perspectieven op oorzaken van een talent, hiervoor zijn er op zijn minst 4: 1) Een talent is een ruwe diamant, uniek en aangeboren in een complex van nature en nurture. Het gaat daarom om goudklompjes vinden van talent en die verder polijsten. 2) Talenten zijn er niet zomaar, het gaat om het verfijnen van een interesse of vaardigheid, duurzaam met doorzettingsvermogen. Dit wordt ook wel het Mattheus model genoemd, met het motto dat een talent pas werkelijk iets wordt als je er 10.000 uren in stopt. 3) Talenten vragen om stimulering en kansen, ieder heeft talenten dus dat is afhankelijk van de omgeving. 4) Talenten zijn een keuze. Ofwel het gaat ook om zaadjes planten, ze zijn niet perse eigen aan een natuur van iemand. Het kan ook gewoon voortkomen uit een positieve identificatie met een persoon of iets in de wereld en daar betekenisvol aan willen bijdragen. Door deze vier perspectieven te onderkennen en begrijpen, ga je meervoudiger kijken naar onderwijs voor talentontwikkeling. Talentontwikkeling biedt diverse van zulke perspectieven.

– Training, gericht op leraren die willen leren om elk talent in elk vak te kunnen ondersteunen.

Onderwijs voor talentontwikkeling wil eigenlijk geen enkele leraar beperken tot een willekeurige selectie van talenten. Of dit nu talenten in de basisvakken van taal en rekenen betreft, of juist van de andere kant zoals sport en muziek en/of ict. Al weer enige jaren geleden raadde de Commissie Meijerink die de leerlijnen voor taal en rekenen heeft ontwikkeld, aan om in elk onderwerp het mathematisch vermogen van kinderen aan te spreken en te verhogen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor taal. Maar wat diverse personen zoals Prof. Jelle Jolles in Nederland en Prof. Martin Korte in Duitsland al enige tijd aangeven en bevestigd wordt door steeds meer onderzoek, geldt dit voor elk leeronderwerp. Het thema meervoudige intelligentie is hierbij behulpzaam en hebben we veel expertise in, maar is niet noodzakelijk of het enige relevante perspectief.

  • Training/workshop gericht op verkrijgen van tools om in elk vak verschillende talenten te kunnen benutten.
  • Training/workshop gericht op verkrijgen tools om bepaalde onderwerpen, zoals ondernemersvaardigheden, of science, in elk denkbaar vak te kunnen stimuleren.

– Procesbegeleiding van een bestuur of school voor een verbetering van het talentontwikkelingsbeleid.

Onderwijs voor talentontwikkeling staat of valt met talentondersteunend beleid.

  • Beleidsontwikkeltraject voor talent ondersteunend beleid. Met meer of minder accenten rond school en omgeving, ouderbetrokkenheid, talenten van leraren en talentontwikkeling in het curriculum. EduXprss beschikt over een uitgebreide scan op basis waarvan de wenselijkheid en relevante van beleidsonderdelen snel duidelijk kunnen worden gemaakt en beleid op worden gezet.
  • Beleidsimplementatie trajecten. Voor beleidsimplementatie hanteert EduXprss conform haar kwaliteitsbeleid in 5 C’s het adagium dat dit zo gebeurt dat dit duurzaam raakt ingebed. Wij betrekken daarom vroeg interne verantwoordelijken en bedden hun rol in in de implementatie.

Nieuwsgierig in onderwijs voor talentontwikkeling? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels