Missie en visie onderwijs: sturingsvermogen in onderwijs


Missie EduXprss: integrale kwaliteit in onderwijs (5 C’s)!

De missie en visie onderwijs van EduXprss komt terug in onze slagzin, naam, logo en motto. Benieuwd hoe? Kijk daar voor meer achtergrond info!

De missie van EduXprss is om educatieve instellingen in binnen en buitenland te verbeteren of te vernieuwen vanuit een affectie met brede ontwikkeling, kansen voor ieder kind en leren van elkaar. Deze instellingen opereren op het gebied van (volwassenen) onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg. De toegevoegde waarde van EduXprss laat zich lezen in een Quality wizard in 5 C’s:

 • Bijdragend tot resultaten (Contributing). In termen van doelen (effectiviteit), efficiency van inzet middelen/financiën, welbevinden van werk (affectiviteit), duurzaamheid en/of resultaten in gewenste termijnen.
 • Commitment door mede-eigenaarschap van stakeholders.
 • Consistentin creatie van duurzame omgeving voor leren van kinderen en volwassenen. Elke actie kan worden teruggebracht tot een achterliggende visie, en door deze te expliciteren kunnen visie en praktijk beter met elkaar worden verbonden. Inconsistenties in termen van  effectiviteit, efficiency en welbevinden zijn erg kostbaar!
 • Capaciteiten competentie gebaseerd.
 • Compliantmet (juridische) verantwoordelijkheden, wet en regelgeving.

Het onderscheiden en invulling geven van deze 5 c’s vraagt toepasselijke creativiteit: om oude patronen van denken los te laten en nieuwe perspectieven te zien, in persoonlijk en zakelijk opzicht. Dit kwaliteitsbeleid perspectief helpt in missie en visie onderwijs.

Visie EduXprss:

De situatie van scholen verandert voortdurend. Om daarop antwoord te kunnen geven vraagt een bundeling van krachten en deskundigheden. De context waarin we werken kan worden samengevat in het engelse acroniem VUCA: ‘voltatile, uncertain, complex, ambiguous’ (lees meer hierover op Wikipedia). Er is geen sprake van een monocentrische beleidscontext maar van een polycentrische.missie en visie onderwijs, vuca polycentrische omgeving

In een dergelijke context werken oude vertrouwde strategieën en oplossingen niet meer. Een consequentie van dit besef is dat EduXprss streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit van deskundigheden en ervaring bij het toelaten van leden. Daardoor kan EduXprss een veelheid van diverse activiteiten ontplooien:

 • Training, scholing en coaching van professionals werkzaam in educatieve instellingen;
 • Advisering en begeleiding van besturen en overheden;
 • Evaluatie en monitoring van verander en verbetertrajecten;
 • Projectmanagement van verander en verbetertrajecten;
 • Educatie ondersteunende instrumenten, procedures en processen ontwikkelen en exploiteren;
 • Publiek debat bevorderen.

Ambitie: sturingsvermogen voor polycentrische context

Scholen hebben te maken met toenemende eisen van verschillende stakeholders. Vanuit de samenleving, om ontwikkelde kennis over te dragen, burgers te worden van een democratische samenleving met een gezonde eigen identiteit en waarden en geschiedenis besef aan onze kinderen mee te geven zodat zij tot individuen worden die kunnen voortbouwen op de kennis van gisteren maar niet dezelfde grote fouten maken. Vanuit de economie, om bij te dragen aan de totstandkoming van gezonde, zelfbewuste medewerkers of ondernemers met nuttige technische, analytische en sociale vaardigheden die kunnen bijdragen aan de economie. Tevens vanuit een besef dat we kinderen opleiden tot beroepen die nu nog niet bestaan. En vanuit de culturele en wetenschappelijke sector, met creatieve onderzoekende geesten die zich durven en kunnen inzetten voor wat hen begeesterd. Maar van scholen wordt ook verwacht dat ze bijdragen aan sociale cohesie in de samenleving, naar een toekomst toe die we alleen maar kunnen bevroeden. Met andere woorden, scholen zijn instituties waar drie tijdsstromen elkaar ontmoeten, verleden, heden en toekomst.

De meervoudigheid van deze invloeden op scholen beseffende, is het zaak dat zij in staat zijn en gesteld worden om de invloed van verleden, heden en toekomst te overbruggen en verbinden. Anders dreigt het risico dat scholen gedomineerd worden door een tijdsinvloed, bijvoorbeeld de kennis van gisteren te kopiëren  in kinderen, of onder te gaan in de zorgen en verplichtingen van het heden zonder een echte visie op de toekomst die geraakt kan worden in het heden of vrijuit de toekomst te verkennen of . Zaak is daarom om beter gebruik te maken van de krachten die scholen al in zich hebben, in mensen, kennis en faciliteiten, en samenhangende stappen te maken naar affectief en effectief onderwijs, in plaats van oplossingen van anderen te kopiëren.

Onze ambitie is om hiertoe een nationale en internationale partner te zijn voor een onderwijsagenda, kwaliteitsbeleid in scholen en doorbraakprojecten die een agenda bevorderen van eigenaarschap van iedere betrokkene in onderwijs op duurzaam en flexibele scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van burgers/kosmopolieten van de 21e eeuw.

Belofte: vooruitbrengen van onderwijs

Onze visie is dat onderwijs zal floreren als het ons lukt om de behoefte van leraren om hun visie in de praktijk te realiseren en ontwikkelen een herkenbare pek krijgt, alsmede de behoefte van ouders en kinderen om aan hun toekomst te werken terwijl hun identiteit wordt erkend in relatie tot anderen. Onderwijs systemen staan voortdurend aan de prikkel onderhevig dat de ruimte daartoe verstopt raakt, alle decentraliseringspogingen ten spijt, door over elkaar heen geïmplementeerde compromissen van onderwijsbeleid. Het is onze visie dat met de juiste checks and balances, regels en faciliteiten en processen, scholen gemeenschapscentra kunnen zijn van ontwikkeling. Scholen waar interdisciplinariteit ingebed is in vakken en methoden, ondernemendheid in werken en leren en plezier in leren omdat de wereld kan worden gekend en begrepen via verschillende talenten. Als gevolg hiervan zullen nieuwe vaardigheden en kennis verkregen kunnen worden terwijl voldoening in leren toeneemt.

Onze belofte is dat we kunnen helpen vanuit een deskundigheid die ertoe doet. Van training in didactiek ten bate van talentontwikkeling tot integraal veiligheidsbeleid. Van de formulering van een toekomstbestendig, affectief en effectueerbaar beleidsplan tot verantwoordingsbeleid dat onderwijsharten warm doet worden terwijl aan externe verplichtingen wordt voldaan. En van een betere afstemming tussen de organisatie, faciliteiten en visie tot doorbraak projecten die laten zien hoe onderwijs op een andere manier georganiseerd kan worden. En overall vanuit een begrip voor het belang en de mogelijkheden van co-ownership, binnen de verantwoordelijkheden die ieder heeft.

Contact inzake missie en visie onderwijs?

Geïnteresseerd in wat EduXprss voor u kan betekenen? Laat ons weten!

 

Deze post is ook beschikbaar in: Engels