Crisismanagement in school


Crisismanagement in School

Professionalisering voor directie, middenmanagement en professionals

Inleiding

Schokkende gebeurtenissen op school , zoals geweldsincidenten, een plotseling overlijden, een ongeluk en seksueel overschrijdend gedrag, hebben tot gevolg dat ze dagelijkse gang van zaken ontregelen. Afhankelijk van de ernst en omvang van de gebeurtenis kan dit leiden tot een crisis binnen de school en tot een (ernstige) verstoring van veiligheidsgevoel  van alle betrokkenen binnen de schoolgemeenschap. Gevolgen hiervan kunnen zijn niet alleen een vermindering van het algemeen welbevinden van leden van de schoolgemeenschap, maar ook het ontwikkelen  van psychosociale problemen en een posttraumatische stresstoornis van afzonderlijke leden van de schoolgemeenschap. Dit kan vervolgens leiden tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs en tot een vermindering van de studieresultaten van de leerlingen.

Voor  de directie van de school is het derhalve van belang om een adequaat crisismanagement te voeren m.b.t. schokkende gebeurtenissen en calamiteiten.  Een dergelijk management bestaat uit een proactieve opstelling en het ontwikkelen van een beleid en praktijk m.b.t. preventie, voorbereiding, interventie en herstel bij schokkende gebeurtenissen.sociale veiligheid in onderwijs en onveiligheid, de schreeuw

De training ‘Crisismanagement in school’ ondersteunt de directie van de school bij het vormgeven van een dergelijk proactief beleid m.b.t. het managen van crisissituaties als gevolg van schokkende gebeurtenissen. De focus van de training is gericht op het voorbereid zijn om adequaat te kunnen handelen in een crisissituatie.

Doel training

 • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie m.b.t. crisismanagement op school.
 • Het aanreiken van kennis over:
 • De verschillende fasen in crisismanagement en de belangrijkste interventies in elk van deze fases.
 • Verschillende soorten crisissituaties, zoals tengevolge van een geweldsincident, overlijden of suïcide en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Effectieve interventies in diverse soorten crisissituaties.
 • Interventies en condities die kunnen leiden tot natuurlijk herstel het voorkomen van het ontstaan van psychosociale problemen en een PTSS.
 • De verschillende copingstrategieën die leden van de schoolgemeenschap kunnen hanteren in crisissituaties zoals actieve/passieve coping en taakgerichte/emotiegerichte coping.
 • Kenmerken van psychosociale problemen en een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
 • Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de directie, middenmanagement en professionals in de school om adequaat te handelen in diverse soorten crisissituaties.
 • Het ontwikkelen van een draaiboek met daarin beschreven de uitgangspunten en handelwijze m.b.t. de verschillende fasen van crisismanagement.

Inhoud training

 1. Kennisoverdracht over:
 • Fasen in crisismanagement
 • Soorten crisissituaties
 • Bevorderen van natuurlijk herstel
 • Copingstrategieën
 • Psychosociale problemen en PTSS

 

 1. Oefening en toepassen van kennis
 • Instrumenten bij interventie
 • Casuïstiek

Borging in de school

Om de opgedane kennis en de aangereikte instrumenten te borgen in de school is het aan te bevelen een draaiboek ‘Crisismanagement op school’ op te stellen waarin op overzichtelijke wijze de benodigde informatie en de verschillende stappen in een crisissituatie zijn opgenomen. In het draaiboek staat o.a. de samenstelling van het crisisinterventieteam, de volgorde van de te ondernemen stappen in een crisissituatie, de verschillende instrumenten te gebruiken instrumenten, een lijst met adressen en telefoonnummers van personen en instanties die van belang zijn bij een crisis, voorbeeldbrieven voor ouders, pers en externe relaties, factsheets voor psycho-educatie en diverse checklists.

Resultaat training

Het resultaat van de training is dat:

 • De directie, het middenmanagement en de professionals zijn toegerust om proactief en adequaat te handelen in diverse soorten crisissituaties.
 • Ze kennis hebben over de verschillende aspecten van crisismanagement en –interventie.
 • Ze zich een aantal instrumenten eigengemaakt hebben die gebruikt kunnen worden in diverse soorten crisissituaties.
 • Ze een raamwerk hebben voor het opstellen van een draaiboek ‘Crisismanagement op school’.

Praktische informatie

 • De training is door het lerarenregister erkend met een waarde van 12RU.
 • De training bestaat uit meerdere dagdelen. Ter introductie is het mogelijk een workshop te verzorgen.
 • De training vindt plaats in company.
 • Deelnemers krijgen na afloop een certificaat voor deelname.
 • Afspraken over kosten worden gemaakt in onderling overleg.

Contactpersoon

Drs. Michaël von Bönninghausen, Psycholoog NIP.  M.vanbonninghausen@eduxprss.com / 06-46412304.